Mentálhigiénés szakirányú képzés

Tájékoztató

Munka-rend Fin. forma Költség-térítés (félév) Képzési idő (félév) Irány szám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Levelező Önköltséges 200.000 Ft 4 30 < 80 előzetesen egyeztetett pénteki és szombati napokon Debrecen BÖLCS.

Részvétel feltétele:

Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken: Agrár, Bölcsészettudomány, Társadalomtudomány, Műszaki, Művészet, Művészetközvetítés, Orvos- és egészségtudomány, Pedagógusképzés, Informatika, Természettudomány, Jogi és igazgatási, Gazdaságtudományok, Nemzetvédelmi és katonai, Sporttudomány, Hittudomány

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Mentálhigiénés szakember

Email:

Honlap:

Jelentkezési határidő:

  • Augusztus 20.

Jelentkezés módja: infók

Csatolandó dokumentumok:

  • egyéb végzettségeket igazoló okirat.

Egyéb információk:

A szakon végzettek alkalmasak az alkalmazkodási zavarok pszichológiai hátterének, dinamikájának felismerésére; mentálhigiénés preventív lépések, beavatkozások megtervezésére és alkalmazására; adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozására, kivitelezésére, hatékonyságának mérésére, az eredmények értelmezésére (pl. drog prevenciós programok, egészségfejlesztés és fenntartás programja, dohányzás elleni programok, munkahelyet, szervezeteket egészségesebbé tevő programok).

Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés

Önálló képzési formában négy félév alatt teljesíthető. A szakvizsga programhoz képest a gyakorlati fejlesztő munkához ad többletet. Teljes idejű csoportos önismereti képzés is társul.

A képzés célja

A szakképesítés lehetővé teszi a specifikus mentálhigiénés (elsősorban primer prevenciós) feladatokat ellátó intézményekben való teljes vagy részmunkaidejű munkavállalást is, továbbá az egészségügyi, humán szolgáltató és szociálpolitikai intézményekben mentálhigiénikus feladatkörben való alkalmazást. "Mentálhigiénikus" képesítés birtokában a szakember a lakossági egészségkultúra - egészségnevelése- egészséggondozás (primer prevenciós) funkcióterületein, a nevelő- és újranevelő intézményekben, az ifjúságvédelemben, a specifikus és nem specifikus mentálhigiénés célprogramok megvalósításában, a családsegítő és egészséggondozó intézményhálózatban, a szociálpolitikai intézmények lakossági igény- (ínség) feltáró tevékenységében, valamint segítő szolgáltatásainak lebonyolításában fejtheti ki tevékenységét (utóbbi esetben a szociális munka nonfinanciális segítségnyújtó feladatainak ellátásával). A képzés az ellátóterü1et preventív pszichoedukatív, intervenciós, tanácsadó (counseller) és konzultánsi feladatkörében készíti fel a hallgatót a segítő kapcsolati (egyéni, pár, családi) intervenciós tevékenységre. A képzés semmiféle gyógyító (terápiás) tevékenység folytatására nem jogosít. A mentálhigiénikus felkészül a segítő képviselőivel való együttműködésre és kapcsolattartás módjaira is (konzultációs, átirányítás, kooperáció stb.).

A képzés formája

Költségtérítéses levelező tagozatos szakirányú továbbképzés.

A képzés szerkezete

A képzés tartalma négy nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel, amihez önismereti csoportfoglalkozások és saját munkahelyen letöltendő szakmai gyakorlat is kapcsolódik.

A képzés módszerei

Az elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális, nagyobb személyes involválódást igénylő önismereti csoportfoglalkozások is szerepet kapnak. Mindehhez szakmai gyakorlatok kapcsolódnak, amit a hallgatók adott szempontrendszer alapján saját munkahelyén is elvégezhet és kapcsolható a szakdolgozat témaköreihez és célkitűzéseihez.

Képesítési követelmények

A képzés feltétele: humán irányultságú egyetemi vagy főiskolai végzettség.
A megszerezhető végzettség szintje: egyetemi illetve főiskolai szakirányú továbbképzés az alapdiplomának megfelelően.
Az oklevélben megjelölt szakképzettség:

  1. mentálhigiénés szakember/szakirányú továbbképzés

A képzés költsége: 200.000 Ft / félév

Hol és mit dolgozhat egy Mentálhigiénikus?

Végzettsége birtokában a mentálhigiénikus elhelyezkedhet:

  • egészségügyi intézményekben
  • szociális intézményekben
  • nevelési-oktatási intézményekben
  • versenyszférában és civil szervezetekben

Mindezeken a területeken az egészségfejlesztési és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakításában, egészségfejlesztő projektek kidolgozásában, életmódprogramok gyakorlati megvalósításában és az egészségfejlesztéshez szükséges pályázatok elkészítésében vehet részt.

Jelentkezés és további információ

Dr. Héjja-Nagy Katalin -tól a +36 70 220 69 67 telefonszámon vagy a hejja.nagy.katalin@arts.unideb.hu e-mail címen kapható.

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 15. 13:18