A pszichológia mesterképzési szak tanterve a Debreceni Egyetemen

PSZICHOLÓGIA MESTERSZAKOK ESETÉN A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL FELTÉTELEI

I.1. A jelentkezés feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  1. végzettségi szint:mesterfokozat(magister, master; rövidítve: MA)
  2. szakképzettség:okleveles pszichológus

Választható specializációk:

  1. munka- és szervezetpszichológia
  2. tanácsadás és iskolapszichológia
  3. Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

Képzési idő: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek: 120


MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

Képzési cél

A képzés célja, hogy a hallgatók az integrált szemléletű képzés során a folyamatosan fejlődő elméleti tudást, és gyakorlati tapasztalatokat a területeknek megfelelő feladatokban, és a kapcsolódó kutatásokban egyaránt magas szinten alkalmazzák. A végzős hallgatókat segíti abban, hogy a munkatevékenység pszichológiai vonatkozásait egységes integrált formában alkalmazzák a munka és szervezetpszichológiai feladatok megoldásakor. A cél elméletileg jól megalapozott tudású, de alapvetően gyakorlat-orientált szemléletű pszichológusok képzése, akik képesek a munka világában felmerülő különböző pszichológiai problémák (személyzet-kiválasztás, kompetencia-elemzés és fejlesztés, karriertervezés, ösztönzés és értékelés, emberi erőforrásfejlesztés, kockázatkezelés, munkahelyi egészségfejlesztés, stb.) szakszerű megoldására.


TANÁCSADÁS- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

Képzési cél

Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeiként értelmezhető intézményekben képzelhető el. Jártasak az egyéni-, csoport - és családi tanácsadás pszichodinamikai ismereteiben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben, csoportos és családi rendszerben egyaránt.


INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ 

Képzési cél

A képzés célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált keretben elsajátítsák azokat az ismeretek, megismerjék azokat az elméleti és gyakorlati modelleket, paradigmákat, kialakítsák azokat az attítűdöket és készségeket, amelyek szükségesek a pszichológusi szakmai tevékenységek megalapozására, illetve a meglévő tudsanyag, készségek és jártasságok folyamatos továbbfejlesztésére. Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal.

Alkalmazásuk a pszichológiai tevékenységek széles körében lehetséges, beleértve elsősorban a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeit.

Az interperszonális és interkulturális specializáció sajátos törekvése, hogy elősegítse azt, hogy a hallgatók átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezzenek az interperszonális és interkulturális pszichológia és a kapcsolódó társtudományok szakirodalmaiban. Képesek legyenek arra, hogy ismereteiket mind az interperszonális és interkulturális pszichológia területein, mind a társtudományok vonatkozásában integrálni tudják. Kapcsolódjanak a családgondozás gyakorlatához, és jelentős fejlődési alapokkal rendelkeznek a családterápia irányában. Kiemelt jelentőségű a média, a másság, és kulturális különbségek, konfliktusok területein szerzett speciális elméleti, és módszertani, kommunikációs tudás, és készség. A képzés megalapozza az utóbbi területeken kibontakoztatható tudományos kutatást is.

Fontos cél, hogy a hallgatók olyan transzferálható ismeretekhez és kompetenciákhoz jussanak, amelyek integrált szemléleti és gyakorlati működési kereteket biztosítanak segítő szakmai karrierjük elindításához. Fokozott hangsúlyt kap a személyes fejlődés kibontakoztatásának attitűdje és készsége az önismeret folyamatos fejlesztésében, az erre való törekvésben, a szakmai fejlődéshez elengedetlen, aktuálizálható szupervízió elfogadásában és keresésében, az élethossziglani tanulás és a szakmai továbbfejlődés alapvető elvének elfogadásában.. A segítő gyógyító és fejlesztő társszakmák széles köréhez képesek legyenek mentálhigiénés szemléleti keretbe illesztett transzferek kiépítésére, ami a gyakorlati és interdiszciplináris együttműködést illeti. A képzési célok között szerepel elméletileg jól megalapozott tudásanyag aktív tanulással való elsajátításnak segítése lehetőleg interaktív képzési keretben, amelyben az önmenedzselés, a saját megküzdési potenciálok felismerése és fejlesztése, a gyakorlat-orientált szemlélet kialakítása alapvető. Szintén fontos cél, hogy speciális ismeretekre és készségekre tegyenek szert a területen szükséges kérdőívek, tesztek, széleskörű pszichometriai és pszichodiagnosztikai eljárások vonatkozásában is.

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 07. 09:05